Kiwi

Kiwi

Female

Black and White

Terrier mix

DOB: 10/23/16

12.1#